U Mumba

Team

Anup Kumar

Raider

Shabeer Bappu

Raider

Kashiling Adake

Raider

Joginder Singh Narwal

Defender

Nitin Madane

Raider

Kuldeep Singh

All-Rounder

D. Suresh Kumar

Defender

Shrikant Jadhav

Raider

Darsan

Raider

N. Renjith

Defender

Mohan Raman G

Raider

Deepak Yadav

Defender

E Subash

All-Rounder

Shiv Om

All-Rounder

Surender Singh

Defender

Hadi Oshtorak

All-Rounder

Dongju Hong

All-Rounder

Yongjoo Ok

All-Rounder

Ravi Shetty

Coach

Bhaskaran Edachery

Coach

Fixtures